Masáže Filip Klár

Filip Klár, jako podnikající fyzická osoba

IČO 09490850

Lískovecká 2088, Frýdek-Místek 738 01

Zapsána v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Frýdek-Místek

Podnikající pod obchodním jménem Filip Klár

Všeobecné obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ, ZMĚNY VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") vydává výše specifikovaná osoba (dále jen jako "Provozovatel") v souladu s ustanoveními § 1751 a násl. Zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen "OZ").
 2. Podmínky upravují základní práva a povinnosti mezi Provozovatelem a zákazníkem Provozovatele. Podmínky jsou kdykoli přístupné na internetové adrese provozovatele a to: www.masazefilipklar.cz a jsou také k nahlédnutí osobně v prostorách provozovny Provozovatele na adrese: U Staré Pošty 745, Frýdek-Místek. Vytvořením rezervace zákazník vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami. Rezervační systém uchovává každé znění Podmínek a datum odsouhlasení každým zákazníkem. Podmínkou poskytnutí služeb je, aby každý zákazník vyslovil souhlas s Podmínkami. Učiní tak prostřednictvím rezervačního internetového systému formou e-mailu nebo před poskytnutím služby v provozovně Provozovatele.
 3. Zamýšlené změny Podmínek Provozovatel zveřejní na své internetové adrese a v provozovně minimálně 2 měsíce před datem změny. Změny, které nemají vliv na podstatu (obsah) Podmínek, nejsou považovány za změny - (změna telefonního čísla, apod.). Zákazník má možnost se ve 2 měsíční lhůtě seznámit s novými Podmínkami. Každému zákazníkovi, který nevyslovil souhlas se zněním aktuálních Podmínek, bude doručen Provozovatelem e-mail za účelem vydání souhlasu s novým zněním Podmínek. Až v případě odsouhlasení nového znění Podmínek, je oprávněn zákazník vytvořit rezervaci. Tento způsob odsouhlasení nových podmínek se uplatní také v případě dalších z důvodů rezervace (například objednávka telefonem, formou textové zprávy - SMS, e-mailem, poštou). Pokud zákazník není schopen formou e-mailu poskytnout souhlas s novým zněním Podmínek, je nutno tento souhlas poskytnout před zahájením služby přímo v provozovně Provozovatele. V případě nesouhlasu se změnami Podmínek může zákazník písemně doručit odstoupení na emailovou adresu masazefilipklar@gmail.com nebo na adresu sídla provozovatele. Pokud zákazník do prvního dne platnosti nových Podmínek nesdělí svůj nesouhlas s nimi, pak je považována absence nesouhlasu za souhlas s novými Podmínkami.
 4. Zákazník bere na vědomí, že poskytnutý souhlas s těmito Podmínkami uděluje na dobu neurčitou. Zákazník také může kdykoli svůj souhlas odvolat, a to písemně na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo na adresu sídla.

2. REZERVACE SLUŽEB

 1. Pro poskytnutí služby zákazníkovi se každý zákazník musí objednat (zarezervovat) prostřednictvím rezervačního systému poskytovatele (Reservio), osobně v provozovně nebo telefonicky, formou SMS nebo emailem. Podle části 1. odst. 1.2 Podmínek platí, že vytvořením rezervace zákazník vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami. Pokud zákazník svůj výše uvedený souhlas odvolá později, má odvolání souhlasu s Podmínkami za následek zrušení rezervace. Vytvoření rezervace se řídí dle aktuálního nastavení v rezervačním systému. O potvrzení rezervace bude zákazník informován formou SMS a/nebo emailem, který uvedl při rezervaci. Potvrzená rezervace je platná a závazná.
 2. Při rezervaci si zákazník zvolí, jakou službu chce využít. Při každé poskytované službě je uvedena její cena a délka (v minutách), případně další informace, které se týkají dané služby. Pro zákazníky, kteří jsou ve věrnostním programu GOLD PASS, platí ceny s takovým označením.
 3. Veškeré služby se řídí aktuálně platným ceníkem, zveřejněným na www.masazefilipklar.cz a také v místě provozovny.

3. POSKYTNUTÍ SLUŽBY

 1. Zákazník se zavazuje na rezervovaný termín přijít řádně a včas.
 2. Zákazník se zavazuje, že před poskytnutím služby bude čistý a osprchován. Svou obuv si odloží na předem stanovené místo, stejně později tak své oblečení.
 3. Zákazník se v prostorách provozovny a v jejích přilehlých částech bude chovat tiše a dle pravidel společenského chování.
 4. Je zakázáno v provozovně konzumovat vlastní jídlo a nápoje. Z hygienických důvodů je také zakázán vstup zvířatům nebo v provozovně kouřit.
 5. Pro poskytnutí služby je nutné, aby zákazník netrpěl na žádnou z následujících chorob nebo překážek, které brání v poskytnutí služby:
  Stavy, které vyžadují klid na lůžku, infekční onemocnění, nádorová onemocnění, leukémie, arterioskleróza, artróza nebo osteoporóza ve vyšším než 3. stupni, bachtěrevova nemoc, zánětlivé onemocnění kůže, horečnaté onemocnění, velké vyčerpání, bezprostředně po vydatném jídle, těhotenství, období šestinedělí a tělesná hmotnost vyšší než 130 kilogramů.
 6. Zákazník nesmí být před a během služby pod vlivem alkoholických nápojů nebo omamných látek.
 7. Zákazník se zavazuje dodržovat veškeré pokyny Provozovatele, popřípadě obsluhy provozovny.
 8. Provozovatel je oprávněn ověřit věk zákazníka. Vstup do provozovny je umožněn pouze osobám starším 15 let. Pro osoby mladší 18 let je poskytnutí služby možné pouze v doprovodu zákonného zástupce.
 9. Před poskytnutím služby je zákazník požádán o odložení oblečení, a to podle pokynů provozovatele nebo obsluhy. Z bezpečnostních a hygienických důvodů si zákazník vždy odloží obuv, veškeré ostré předměty, hodinky, piercingy, řetízky, veškeré oblečení vyrobené z kůže, koženky a rifloviny a také veškeré oblečení, které obsahují zip nebo knoflík.
 10. Zákazník se po poskytnutí služby zavazuje službu zaplatit, pokud tak neučinil dříve (například při vytvoření rezervace) nebo při zakoupení dárkového poukazu. Provozovatel přijímá hotovost, platební karty a platby přes benefitní systémy: Sodexo, Edenred, BenefitPlus, Benefity a šeky UP.
 11. Uvedená délka služby zahrnuje převlékání, placení, konzultaci před masáží a případnou rezervaci dalšího termínu.

4. STORNO REZERVACE A ODMÍTNUTÍ ZÁKAZNÍKA

 1. Každý zákazník může svou rezervaci upravit, změnit nebo zrušit, pokud taková změna nemá vliv na cenu nebo délku (v minutách) služby, a to nejpozději do 24 hodin před termínem plánované rezervace. Nedodržení lhůty uvedené v části 4., odstavci 4.1., rezervace propadá bez náhrady.
 2. Zákazník může využít pro náhradní termín pouze službu vedenou na stránkách www.masazefilipklar.cz v sekci "vytvořit rezervaci", kde může vytvořit rezervaci označenou jako "náhradní termíny", a to za předchozího souhlasu provozovatele. Tato služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.
 3. Zákazníkovi, který se nedostaví včas anebo se nedostaví vůbec na rezervovaný termín, bude služba účtována ve 100% výši z ceny služby, kterou si zarezervoval. V případě, že zákazník zvolil při rezervaci platbu na místě (v provozovně) a zároveň služba nebyla uhrazena, bude zákazníkovi vystavena faktura s výzvou k zaplacení rezervované služby.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka, který porušil tyto Podmínky nebo není k poskytnutí služby způsobilý.
 5. Pokud byla rezervace zákazníkovi zrušena ze strany Provozovatele, je zákazník o této skutečnosti informován telefonicky nebo formou SMS nebo formou emailu. Zákazníkovi se vrací jím uhrazená částka ve výši 100% z ceny služby na rezervační účet nebo po dohodě se zákazníkem vznikne nová platná rezervace.

5. GOLD PASS

 1. GOLD PASS je věrnostní a marketingový nástroj pro zákazníky Provozovatele. Vstup do tohoto programu je dobrovolný a zpoplatněný. Poplatky se řídí dle aktuálního ceníku.
 2. Zákazník, který se rozhodne vstoupit do tohoto věrnostního programu, zaplatí nevratný vstupní poplatek na období, které si sám určí. V tomto období je tento zákazník oprávněn využívat veškeré výhody, které věrnostní program nabízí (například zlevněné služby Provozovatele). Seznam výhod je zveřejněný na webových stránkách provozovatele www.masazefilipklar.cz.
 3. Pro zákazníky, kteří jsou v tomto programu zapsáni, neplatí výše uvedené body: 4.1. až 4.3. Tito zákazníci mohou rezervaci zrušit kdykoli a bez poplatků.

6. KREDITY A DÁRKOVÉ POUKÁZKY

 1. Kredit je virtuální platidlo na rezervačním portálu Reservio. Zákazník zvolený kredit může využívat při rezervacích služeb a/nebo k nákupu zboží a dárkových poukazů v místě provozovny.
 2. Kredit lze získat formou dobití v místě provozovny. Zákazník musí mít zřízen účet na rezervačním portále www.reservio.cz. Po zaplacení zvolené částky se tato částka převede na body, na zřízeném rezervačním účtu zákazníka. Převodový vzorec: 1 koruna = 1 bod. V tomto poměru lze pak kredity uplatnit.
 3. V případě, že zákazník dobije kredit alespoň za 1000 Kč, získá k tomu o 100 bodů navíc. Stejným způsobem od částky 2000 Kč = navíc 200 bodů, od 3000 Kč = navíc 300 bodů, od 5000 Kč = navíc 1000 bodů a od 10000 Kč = navíc 2000 bodů.
 4. V případě nároku na vrácení kreditů například za zrušené služby se neaplikují výhody uvedené v části 6., odstavci 6.3.
 5. Zákazník je oprávněn svůj aktuální zůstatek bodů zjistit po přihlášení na svůj rezervační účet Reservio a nebo dotazem u Provozovatele.
 6. Kredit má omezenou platnost. Kredity jsou platné po dobu jednoho roku od jejich dobití. Všechny dobité kredity po uplynutí doby platnosti propadnou bez náhrady. Platnost kreditů (bodů) lze zjistit po přihlášení zákazníka do rezervačního systému Reservio nebo dotazem u Provozovatele. Pokud zákazník při registraci do systému Reservio uvedl e-mail, bude jeden měsíc před uplynutím doby platnosti na tuto skutečnost upozorněn.
 7. Dárkové poukázky zakoupené na internetových stránkách provozovatele www.masazefilipklar.cz anebo osobně v místě provozovny jsou vedeny stejným způsobem jako kredity. Dárková poukázka je předplacená na určitou částku, kterou si vybere zákazník. Dárková poukázka má platnost jeden rok od zakoupení. Každý zákazník může svou rezervaci upravit, změnit nebo zrušit, pokud taková změna nemá vliv na cenu nebo délku (v minutách) služby, a to nejpozději do 24 hodin před termínem plánované rezervace. V případě, že zákazník neupraví, nezmění nebo nezruší rezervaci v souladu s předcházejícím ustanovením, příslušná dárková poukázka propadá bez náhrady.
 8. V případě, že zákazník kupuje dárkovou poukázku mimo místo provozovny, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to v zákonné lhůtě 14-ti dnů ode dne převzetí zboží. V opačném případě již od kupní smlouvy odstoupit nelze. Zákazník je oprávněn uskutečnit odstoupení od kupní smlouvy na formuláři, který doručí Provozovateli. Tento formulář je zákazníkovi automaticky [VA1] [F2] zaslán emailovou formou při zaplacení objednávky a/nebo jej nalezne na internetových stránkách provozovatele (formulář: "odstoupení od kupní smlouvy").[VA3] [F4] Odstoupení od kupní smlouvy v jiné formě, než na formuláři, je oprávněn zákazník zaslat na adresu sídla Provozovatele.
 9. Minimální částka pro připsání kreditů nebo vystavení dárkové poukázky je 500 korun.
 10. Ostatní dárkové poukázky, jiné než uvedené v části 6.,odstavci 6.7. (zakoupené přes partnery Provozovatele), se řídí obchodními podmínkami partnera.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Na nákupy v internetovém obchodě umístěném na webové adrese www.masazefilipklar.cz, se vztahují obchodní podmínky pro eshop.
 2. Provozovatel uchovává některé osobní údaje zákazníka, které jsou nezbytné pro poskytnutí služby ("pravidla ochrany soukromí" zveřejněné na webových stránkách Provozovatele. S tímto dokumentem je zákazník povinen se seznámit a odsouhlasit jej. [VA5]
 3. Veškeré připomínky, spory, a náměty je možno uplatňovat u Provozovatele na telefonním čísle 725 05 05 25, emailem na adrese masazefilipklar@gmail.com, nebo písemně na adrese sídla Lískovecká 2088, Frýdek-Místek, 73801.