Soutěžní podmínky
SOUTĚŽE KLIENT 1200

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem této soutěže je fyzická osoba podnikající IČO 09490850, pod obchodním názvem Masáže Filip Klár, zapsané v živnostenském rejstříku u magistrátu města Frýdku-Místku, vedené jako Filip Klár se sídlem v Horních Domaslavicích 265, Dobrá 739 51. (dále jen jako "pořadatel").
 2. Soutěžícím se rozumí každý účastník, který dobrovolně vstupuje do hry. Na základě jeho odeslaného hlasu prostřednictvím herního systému. Mimo body, které jsou uvedeny níže. (Dále jen jako "soutěžící".).
 3. Webovým rozhraním se rozumí webové stránky, které jsou provozovány pořadatelem (případně jeho subdodavatelů, tj. třetích stran). (Dále jen jako: "webové stránky"). Webové stránky jsou nezbytné pro poskytnutí průběhu soutěže. Webové stránky jsou k dispozici na adrese: www.masazefilipklar.cz 
 4. Dalšími dodavateli soutěže jsou další internetové strany - sociální sítě, jako je www.instagram.com. Jejíž práva a povinnosti nejsou těmito pravidly dotčena. A řídí se dle vlastních legislativních a vnitřních předpisů.
 5. Soutěž s názvem "KLIENT 1200", o které pojednávají tyto pravidla soutěže (dále jen jako: "Klient 1200".), probíhá v soutěžním období od 19.7.2022 do 31.8.2022.
 6. Soutěž je určena pouze pro občany České Republiky.

2. SOUTĚŽNÍ PRINCIPY

 1. V Soutěži KLIENT 1200 se soutěžící snaží uhádnout konkrétní datum, kdy do studia provozovatele přijde a zaplatí svou masáž (popřípadě službu) klient, který navštíví studio jako 1200. v pořadí od otevření studia provozovatele.
 2. Provozovatel si vede evidenci klientů a je tak možné doložit pořadí klientů, o kterých je tak zásadní soutěžní otázka.
 3. Provozovatel považuje za jedinou správnou odpověď právě tu, kterou může dle evidence doložit.
 4. Do soutěžního systému budou zařazeny všechny odpovědi, které splnily podmínky účasti v soutěži.
 5. Výhrou pro soutěžící je:
  1. MÍSTO: celkem 1 kus: peněžní částka v hodnotě 2000 Kč
  2. MÍSTO: celkem 1 kus: sada přírodní kosmetiky Nobilis Tilia
  3. MÍSTO: celkem 3 kusy: jeden produkt (dle výběru z nabízených) přírodní kosmetiky Nobilis Tilia.

3. ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽE

 1. Zapojit se do soutěže může pouze občan České Republiky, který zároveň neprovádí podnikající činnost, ze které by mu vzešel prospěch nebo nejedná pod obchodními činnosti, ze které by obchodní prospěch mohl vzejít.
 2. Soutěžící pro zapojení do soutěže musí integrovat s profilem pořadatele na sociálních sítích - instagram. (www.instagram.com) Soutěžící musí dát tzv.: "sledovat" nebo "follow me" na stránce www.instagram.com/klar_filip 
 3. Soutěžící musí správně a bez chyb vyplnit dotazník, který soutěžícího bude identifikovat. Soutěžící toto může učinit na stránce: www.masazefilipklar.cz/klient1200 
 4. Soutěžící zároveň v tomto dotazníku musí uvést svůj tip na soutěžní otázku.
 5. Soutěžní otázka zní: "Tipněte si datum, kdy se objeví náš 1200. zákazník?".
 6. Soutěžící musí tento formulář odeslat prostřednictvím příslušného tlačítka, po vyplnění všech potřebných polí.
 7. Každý soutěžící může odeslat pouze jednu odpověď. V případě překročení tohoto limitu, budou považovány veškeré odpovědi, které přišly později než první za chybné. Automaticky také budou vyřazeny ze soutěže.
 8. Další osobní údaje, které soutěžící zapisuje do tohoto formuláře se řídí dle ochrany osobních údajů, které jsou samostatně přístupné soutěžícímu, ještě před odesláním odpovědi.
 9. Provozovatel soutěže po skončení soutěže vyhodnotí veškeré odeslané odpovědi.

4. VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

 1. Vyhodnocení soutěže může provádět pouze pořadatel soutěže.
 2. Vyhodnocení soutěže bude zahájeno po možnosti hlasovat to je po datumu 31.8.2022. Vyhodnocení soutěže začne probíhat od 3.9.2022.
 3. Principem vyhodnocení soutěže je, seřadit nejblíže umístěné tipy soutěžících k datu, které bylo správnou odpovědí. 
 4. Jedinou správnou odpovědí je datum, které (potencionální) zákazník navštívil provozovnu (studio) pořadatele a to s pořadovým číslem 1200.
 5. Pokud se s odpovědí soutěžící setká (ve stejném datumu) jako jiný soutěžící, automaticky bude připsána vyšší výhra soutěžícímu, který svou odpověď odeslal dříve. (Rozhodující je systémový čas).

5. OZNÁMENÍ VÝHRY

 1. Všichni soutěžící, kteří nezvítězili v soutěži nemusí být informováni.
 2. Soutěžící budou informováni o své výhře nejpozději do 13.9.2022.
 3. Soutěžícím budou výhry odeslány nejpozději do 13.10.2022, a to za předpokladu, že uvedli údaje potřebné k odeslání výhry.

6. SOUBĚŽNOST SOUTĚŽE

 1. Celkový počet výher je 5 (kusů), pokud se nenaplní alespoň tento počet účastníků soutěže, budou ze soutěže staženy veškeré peněžité i věcné výhry a soutěž bude prohlášená za neplatnou.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli po předchozím oznámení již zapojených soutěžících změnit pravidla soutěže nebo je doplňovat.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Provozovatel se zavazuje o funkčnost systému a celého soutěžního procesu.
 2. Soutěžící se zavazuje řídit těmito soutěžními pravidly a také obchodními podmínkami společnosti třetích stran.
 3. Soutěžící bere na vědomí, že může být ze hry (soutěže) vyloučen, za předpokladu:
  - Porušení obchodních podmínek ob. spol. Masáže Filip Klár
  - Porušení soutěžních pravidel této soutěže
  - Porušení obchodních podmínek třetích stran
  - Vede-li chování soutěžícího k špatnému vnímaní značky nebo obchodního názvu "Masáže Filip Klár" a jejich nástrojů nebo jiných podob.
 4. Tato ustanovení jsou pouze v jazyce českém a vstupem do soutěže musí soutěžící s těmito podmínkami souhlasit. Což může udělat prostřednictvím příslušného pole.

Platnost od: 19.7.2022, Frýdek-Místek (v1)