Pravidla ochrany soukromí


Provozovatel Filip Klár na stránkách www.masazefilipklar.cz, IČO 09490850, DIČ CZ93070453 se sídlem Lískovecká 2088, Frýdek-Místek 73801 zpracovává osobní údaje poskytnuté zákazníkem jako dodatečné potvrzení obchodních podmínek, za účelem zpracování rezervací, zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb, nezbytnou komunikaci mezi smluvními stranami, zpracování přihlášky, odesílání marketingových oznámení a/nebo uzavření smlouvy po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. A 

Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Filip Klár, IČO 09490850, DIČ CZ9307045374 se sídlem na adrese Lískovecká 2088, Frýdek-Místek 73801 (dále jen „Správce“);

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: masazefilipklar@gmail.com, tel.: 725 05 05 25;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní, identifikační a kontaktní údaje, které mu se souhlasem poskytl zákazník a které správce získal na základě plnění kupní smlouvy v internetovém obchodě na webové adrese: www.masazefilipklar.cz.

2. Správce zpracovává osobní, identifikační a kontaktní údaje, které mu se souhlasem poskytl zákazník a které správce získal na základě uzavření kupní smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené elektronicky.

2. Správce zpracovává identifikační, kontaktní a osobní údaje zákazníka nezbytné pro poskytnutí služeb, kterému předchází povinná rezervace termínu

3. Správce zpracovává údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb, k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje zákazníka z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce www.masazefilipklar.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů;

2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky zákazníka;

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem;

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

5. Za účelem vytvoření platné rezervace služeb u provozovatele

6. Za účelem marketingových služeb v rozsahu (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, datum narození)

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a nebo po dobu maximálně 3 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou dodavatelé a smluvní provozovatelé správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy, elektronické objednávky, rezervací služeb a marketingových oznámení mezi správcem a zákazníkem.

Subdodavatelé a smluvními správci jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);
  • Reservio s.r.o. (internetový rezervační systém)

Práva zákazníka

Podle podmínek stanovených v zákoně má zákazník právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: masazefilipklar@gmail.com;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky, rezervace nebo příslušného formuláře na webové stránce www.masazefilipklar.cz potvrzuje zákazník, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce, rezervaci nebo v příslušném formuláři.

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato pravidla vstupují v platnost 09.03.2024