Pravidla ochrany soukromí


Provozovatel Filip Klár na stránkách www.masazefilipklar.cz, IČO 09490850, sídlo Lískovecká 2088, Frýdek-Místek 73801 zpracovává osobní údaje poskytnuté zákazníkem za účelem plnění a dodatečného potvrzení obchodních podmínek pro internetový obchod a všeobecných obchodních podmínek, za účelem zpracování rezervací služeb, elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Filip Klár pod obchodním názvem Masáže Filip Klár IČO 09490850 se sídlem Lískovecká 2088, Frýdek-Místek 73801 (dále jen „Správce“);

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: masazefilipklar@gmail.com, tel.: 725 05 05 25;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl zákazník a které správce získal na základě plnění kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě na webové adrese www.masazefilipklar.cz. a/nebo vytvoření rezervace služby, kterou zákazník rezervuje.

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje zákazníka nezbytné pro plnění kupní smlouvy nebo rezervace a následné poskytnutí služeb.

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje zákazníka z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce www.masazefilipklar.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů;

2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky zákazníka (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem;

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

5. Za účelem vytvoření platné rezervace služby zákazníka (jméno, e-mail, telefonní číslo)

6. Za účelem marketingových služeb - dobrovolně - v rozsahu (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, datum narození)

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);
  • Reservio.cz (internetový rezervační systém)

Práva zákazníka

Podle podmínek stanovených v zákoně má zákazník právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: masazefilipklar@gmail.com;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky, rezervace nebo příslušného formuláře na webové stránce www.masazefilipklar.cz potvrzuje zákazník, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce, rezervaci nebo v příslušném formuláři.

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 17.08.2022