Obchodní podmínky

VOP09  •  07.04.2024

VYMEZENÍ A VYSVĚTLENÍ VYBRANÝCH POJMŮ

MFK nebo Masáže Filip Klár - označení provozovatele marketingovým názvem. (nebo též obecně známý pod názvem)
Studio - Provozovna, 
PREMIUM - marketingový a věrnostní program pro vybrané a registrované zákazníky Provozovatele
MIXnFIT - věrnostní program pro vybrané a registrované zákazníky Provozovatele
Partner nebo Smluvní provozovatel - Extérní poskytovatel služeb ve Studiu a na webovém rozhraní Provozovatele dle zvlášť ujednaných podmínek
Reservio, s. r. o. - obchodní název poskytovatele rezervačního systému pro zákazníky (Reservio)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Obchodní podmínky jsou vydávány fyzickou osobou v podnikání s obchodním jménem Filip Klár, (obecně také známým pod marketingovým jménem Masáže Filip Klár nebo pod zkratkou MFK) s označením IČO 09490850, DIČ CZ9307045374 a se sídlem na adresa Lískovecká 2088, Frýdek-místek, 73801, CZ. Provozovatel je řádně zapsán v živnostenském rejstříku magistrátu města Frýdek-Místek (dále jen jako "Provozovatel" nebo "Prodávající").
 2. Provozovatel je veden jako zodpovědný vedoucí za provozovnu na adrese U Staré Pošty 745, Frýdek-Místek 73801 s identifikačním číslem provozovny 1013421175 vedené u Krajské hygienické stanice v Ostravě. (dále jen jako "provozovna" nebo "Studio").
 3. V této provozovně působí i další provozovatelé (poskytovatelé) stejných nebo podobných služeb. Tito provozovatelé jsou samostatnými subjekty v podnikání. V provozovně působí na základě zvlášť  ujednaných podmínek a smlouvy, které nejsou součástí těchto obchodních podmínek. (dále jen jako "Smluvní provozovatel")
 4. Provozovatel je zároveň také Prodávající na internetovém obchodě umístěném na internetové adrese www.masazefilipklar.cz (dále jen "webová stránka" nebo "Web") a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu" nebo "eShop")
 5. Provozovatel eShopu, webu nebo ve studiu prodává
  - Zboží, služby a výrobky digitální povahy (Dárkové poukázky nebo Kredit) k využití služeb z nabídky provozovatele nebo smluvních provozovatelů
  - Provozuje věrnostní programy s názvy "PREMIUM" (dále jen jako "PREMIUM") a  MIXnFIX (dále jen jako "MIXNFIT") 
  - Placenou inzerci
 6. Tyto obchodní podmínky Provozovatele v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen jako "Kupující" nebo "Zákazník"), vzniklé v souvislosti a/nebo na základě následujících bodů:
  1.6.1. internetovým nákupem (dále jen "kupní smlouva") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího
  1.6.2. internetovým nákupem (dále jen "kupní smlouva") prostřednictvím samostatně oddělené části internetového obchodu prodávajícího pouze pro registrované Zákazníky v programu PREMIUM
  1.6.3. přímým nákupem (dále jen "kupní smlouva") ve Studiu provozovatele (provozovny) 
 7. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran upravují také některé přílohy těchto Obchodních podmínek Provozovatele
  - Rezervační podmínky včetně uvedení storno podmínek
  - Návštěvní řád studia
  - podmínky programu PREMIUM, 
  které jsou platné a dostupné pouze pro registrované zákazníky v PREMIUM
 8. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovení obchodních podmínek.
 9. Znění obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu znění předchozího znění obchodních podmínek.
 10. 1.10.1. - V případě, že obchodní podmínky Provozovatel změní či doplní, jsou tyto nové obchodní podmínky platné a účinné dnem zveřejnění obchodních podmínek na webových stránkách provozovatele.
  1.10.2. - V případě, že je zákazník zaregistrován v programu Premium nebo MIXnFIT (viz níže), Provozovatel oznámí těmto registrovaným zákazníkům skutečnost o změně obchodních podmínek a nové znění obchodních podmínek. Provozovatel tak učiní prostřednictvím elektronické komunikace - odesláním emailu na adresu Zákazníka, kterou uvedl při své registraci jako svou adresu kontaktní. Pro Zákazníky jsou však nové obchodní podmínky platné a účinné 30 dnech od data zveřejnění nových obchodních podmínek.
  1.10.3.A. - Zákazník v tomto 30 denním období má právo od těchto obchodních podmínek odstoupit. Svou vůli musí písemně sdělit Provozovateli. Neučiní-li tak, považují se nové obchodní podmínky za odsouhlasené zákazníkem.
  1.10.2.B. - Zákazník udělí svůj souhlas s novými obchodní podmínky dříve a provozovatel jeho souhlas zaznamená
 11. 1.11.1.A. Zákazník souhlasí s automatickým udělením souhlasu obchodních podmínek pouze v případě, že změna obchodních podmínek je v takovém rozsahu, která nemá vliv na obsah obchodních podmínek (př. oprava pravopisné chyby nebo změna telefonního čísla). nebo
  1.11.2.B. Změna byla provedena pouze v příloze těchto obchodních podmínek a zároveň tím nebyl dotčen obsah nových obchodních podmínek.
 12. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí:
  1.12.1. Kupní smlouvy
  1.12.2. Závazné přihlášky do programu PREMIUM nebo programu MIXnFIT
  1.12.3. Vytvořením rezervace v rezervačním systému
 13. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce.

2. UŽIVATELSKÉ ÚČTY

 1. Registrovanému zákazníkovi je umožněno na webové stránce přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět objednávání vybraného zboží, které je dostupné pouze pro registrované zákazníky (dále jen "uživatelský účet"). 
 2. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Zákazník objednat zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 
 3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné. 
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 
 5. Zákazník Premium není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 6. Zákazník Premium bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 7. Zákaznický účet pro správu rezervací a jejich vytváření (dále jen jako "rezervační účet") pojednávají zvlášť sjednané obchodní podmínky dodavatele třetí strany s názvem Reservio s. r. o. (dále jen jako "rezervační systém" nebo "Reservio").

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 
 4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 
  4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka"). 
 5. V případě dárkových poukazů na služby, které poskytuje Provozovatel je Kupující dopředu obeznámen s délkou platnosti daného dárkového poukazu a to datem označené jako "datum platnosti". Toto datum je označeno v popisu zboží a také na dárkové poukázce. Uplatnit dárkovou poukázku (rezervaci termínu u Poskytovatele) musí Zákazník (obdarovaný / kupující) do vyznačeného data platnosti. V opačném případě propadá dárková poukázka ve 100% výši z ceny zakoupené služby ve prospěch provozovatele. Dárkovou poukázku nelze kompenzovat či směnit na finance.
 6. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky  vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího"). 
 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 
 8. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupující,m vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. 
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží, služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží, náklady dle zvoleného typu platby a dle kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu (eShopu) Prodávajícího - může Kupující nebo Zákazník uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
  4.1.1.bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6495757319/0800 vedený
  u společnosti Česká Spořitelna a.s. (dále jen "účet prodávajícího"); 
  4.1.2. - bezhotovostně převodem PayPal v cizí měně na účet prodávajícího to je: masazefilipklar@gmail.com
  4.1.3. - platební kartou VISA, MC přes platební bránu společnosti GP WebPay
  4.1.4. - způsobem Google Pay nebo Apple Pay
  4.1.5. - dobírkou, platba při doručení zboží dopravcem
  4.1.6. - benefitním systémem Edenred
 2. Cenu zboží, služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží, náklady dle zvoleného typu platby, zboží a služby dle kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu (eShopu) prodávajícího: může Kupující nebo Zákazník uhradí Prodávajícímu následujícími způsoby:
  4.2.1. - platební kartou ve studiu
  4.2.2. - kreditem z rezervačního účtu zákazníka
  4.2.3. - uplatněním platné dárkové poukázky
  4.2.4. - zaměstnaneckými benefitními systémy: Benefit Plus, šeky UP, Pluxee, Benefity.cz, Edenred
 3. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
 5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) dnů od uzavření kupní smlouvy. 
 6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 
 7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 
 8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 
 9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 10. Prodávající je oprávněn prodávat zboží a produkty digitální povahy jménem smluvního provozovatele, a také jménem smluvního provozovatele přijímat platby od kupujících a vydat jeho jménem potřebné doklady.
 11. V případě, že kupující zakoupí zboží osobně ve studiu Provozovatele, je pak kupující seznámen s cenou zboží předem, před nákupem. Popřípadě je kupující seznámen s povahou zboží, v takovém případě se použije bod 5.3. těchto obchodních podmínek. 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Dále kupující bere na vědomí, že v případě dárkových poukázek nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, pokud již na dárkovou poukázku byla vytvořena rezervace a to i v případě, že rezervace byla vytvořena v prvních 14 dnech od doručení zboží. V takovém případě se nevztahuje bod 5.3. těchto obchodních podmínek. 
 3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. nebo 5.2. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího, na adresu elektronické pošty prodávajícího masazefilipklar@gmail.com a nebo vyplní a odešle formulář prostřednictvím internetových stránek prodávajícího. - Odkaz k vyplnění formuláře: ZDE
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
 7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 
 8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kupující je povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 
 6. V případě doručení digitálních produktů skrze elektronické komunikace, je zboží doručeno na poskytnutou elektronickou adresu Kupujícím, kterou uvede v průběhu objednávky. Digitální zboží se považuje za doručené okamžikem, odesláním elektronické zprávy (emailu) na elektronickou adresu Prodávajícího. 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  7.2.1. - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  7.2.2. - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  7.2.3. - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  7.2.4. - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  7.2.5. - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
 3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 
 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy recepceMFK@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího. 
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce (ČOI), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869.
  web: https://adr.coi.cz/cs
  Platformu pro řešení sporů on-line: https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.
  web: https://www.evropskyspotrebitel.cz
  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
  (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci působnosti prodávajícího 
  Živnostenský úřad Frýdek-Místek (ŽÚ).
  Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).
  Česká obchodní inspekce (ČOI) vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.  

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Kupující je seznámen před uzavřením kupní smlouvy nebo před odesláním objednávky na eShopu s obchodním jménem a zákonného označení prodejce (provozovatele), který je skutečným prodejcem na kupní smlouvě. Správcem osobních údajů kupujícího je provozovatel.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.  

11. DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Kupujícímu může být doručováno zboží formou:
  11.1.1. - Elektronickou na adresu kupujícího - emailem;
  11.1.2. - Českou Poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce jako doručovací adresu
  11.1.3. - Zásilkovnou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce jako doručovací adresu
  11.1.4. - Osobním odběrem ve studiu po předchozí telefonické dohodě s prodejcem
  11.1.5. - Osobním odběrem ve smluvní prodejně, je-li tato možnost k dispozici

12. DODATEČNÉ INFORMACE O ZBOŽÍ ZVLÁŠTNÍ POVAHY

 1. Kupující bere na vědomí, že některé jim zakoupené zboží může mít jiné povahově jiné vlastnosti. Pokud kupující kupuje zboží označené jako "dárková poukázka". V takovém případě bere kupující na vědomí, že je povinen seznámit osobu, která dárek využije (dále jen "obdarovaný") s náležitostmi dárkové poukázky. Obzvlášť jej seznámí s datumem platnosti, kódem pro uplatnění a názvem a popisem zboží.
 2. Obdarovaný je povinen takové zboží použít (uplatnit) do data vyznačené na poukázce v poli označené jako
  "datum platnosti". Kupující i obdarovaný bere na vědomí, že pozdější využití zakoupeného zboží není přípustné. V takovém případě zboží propadá ve 100% výší z ceny zakoupeného zboží ve prospěch Provozovatele. Kompenzace není možná.
 3. 12.3.1. - Kupující bere na vědomí, že některé zboží či poukazy na služby nejsou vhodné pro jiné osoby. Jsou to osoby, které trpí na vážná, infekční onemocnění a nebo jim jejich zdravotní stav neumožňuje/neumožní službu využít. Taková osoba může být ze služby odmítnuta bez náhrady či kompenzace.
  12.3.2. - Zákazník je povinen se seznámit s omezením, které brání poskytnutí služby. Seznam omezení je uveden u jednotlivých druhů poskytovaných služeb
  12.3.3. - Do studia je zákaz vstupu dětem mladším 15 let nebo dětem od 15 - 18 let bez doprovodů rodičů
 4. Všichni aktuální návštěvníci Studia, se řídí platným provozním a hygienickým řádem provozovatele nebo smluvního provozovatele. V opačném případě provozovatel službu neposkytne a osobu odmítne.

13. KONTRAINCIKACE

 1. Zákazník bere na vědomí, že mu nebude poskytnuta zakoupená služba, pokud trpí minimálně jedním z následujících zdravotních omezení:
  13.1.1. - Onkologická onemocnění
  13.1.2. - Leukémie
  13.1.3. - Infekční onemocnění, nakažlivé onemocnění
  13.1.4. - Pohlavně přenosná onemocnění, mimo onemocnění AIDS v léčení na PReP
  13.1.5. - Osteoporóza ve stádiu tři (III) nebo vyšší
  13.1.6. - Arteriosklerózou
  13.1.7. - S tělesnou hmotnostní vyšší než 140 kilogramů
  13.1.8. - Zákazníkům, kterým jejich lékař zakázal rehabilitace, měkké techniky, fyzioterapii nebo nařídil klid na lůžku.
  13.1.9. - Respiračním onemocněním
  13.1.10. - S onemocněním srdce
  13.1.11. - Horečnaté onemocnění, horečka
  13.1.12. - Osoby s Epilepsií a osoby s citlivostí na světlo a světelné efekty
 2. Pro některé zákazníky nejsou dostupné služby, které poskytuje Provozovatel nebo Smluvní provozovatel a to zejména, pokud zákazník má/trpí na jedno nebo více z níže uvedených bodů
  13.2.1. - Poraněná kůže, sečné, řezné a bodné rány
  13.2.2. - Bodnutí a kousnutí hmyzem
  13.2.3. - Čerstvé tetování, Piercingy a microdermaly kůže
  13.2.4. - Zákazníci s transplantací vnitřních orgánů nebo kůže
  13.2.5. - Bachtěrevovou nemocí
  13.2.6. -.Kýlou
  13.2.7. - Křečovými žíly (varixy)
  13.2.8. - Vysoký nebo nízký krevní tlak nebo se střídající změnou v krevním tlaku
 3. Pro bližší informace si kupující podá dotaz na Provozovatele, kde mu budou poskytnuty další informace.
 4. Studio není bezbariérové a nachází se v prvním patře, bez výtahu. Vstup do studia je umožněn i dalším osobám jako doprovod osobě se sníženou schopností orientací v prostoru nebo vodícímu psu. 

14. MIXnFIT

 1. MIXnFIT je samostatně uzavřené ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem na základě Smlouvy (dále jen jako: "Smlouva").
 2. V případě odlišného ujednání ve Smlouvě jsou tyto ujednání nadřazeny těmto obchodním podmínkám. Není-li uvedeno jinak, ostatní nedotčené body v obchodních podmínkách jsou platná a závazná včetně příloh obchodních podmínek.
 3. Součastí smlouvy jsou také podmínky pro Kredit MIXNFIT.

15. PREMIUM

 1. 15.1.1. - PREMIUM je věrnostní a marketingový program pro vybrané zákazníky provozovatele.
  (dále jen jako: "Program PREMIUM").
  15.1.2. - Zákazníci mohou vyžívat dostupné výhody, které tento Program PREMIUM nabízí.
  15.1.3. - Zákazník, který splnil všechny podmínky pro vstup do Programu PREMIUM je označován jako zákazník PREMIUM (dále jen "Zákazník PREMIUM"), a platí pro něj Ceník Premium, který je nadřazený Ceníku Standard.
 2. Vstupní podmínky do Programu PREMIUM jsou:
  15.2.1. - Odeslání závazné přihlášky
  15.2.2. - Zaplacení jednorázového registračního poplatku
 3. Vstup do Programu PREMIUM je dobrovolný a na základě interního vyhodnocení Provozovatele.
 4. Věrnostní program Premium je zpoplatněný dle aktuálního Ceníku Premium.
 5. Účast Zákazníka PREMIUM je na dobu neurčitou, bez stanovené výpovědní doba.
 6. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel interně hodnotí zákazníka a zákazníkovo obchodní chování (například počet uskutečněných rezervací, počet zrušených rezervací, jejich délku, celkovou útratu a další faktory), které mají další vliv zákazníka v tomto programu PREMIUM. Na tomto základě je zákazníkovi přidělen koeficient PREMIUM (dále jen "koeficient" nebo "koe"). Výpočet koeficientu je obchodním tajemstvím. 
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo zákazníka z programu PREMIUM odstranit, neumožnit vstup do Studia nebo mu omezit přístup do programu z části nebo z celé části. V případě porušení těchto obchodních podmínek nebo jej odstranit z programu PREMIUM, pokud zákazníkův koeficient je nízký nebo nižší než minulé období. 
 8. Odstranění nebo odstoupením zákazníka z programu PREMIUM, mu nevzniká nárok na vrácení vstupního poplatku nebo jeho části. Kompenzace není možná.
 9. 15.8.1. - Účastí v tomto programu Zákazník vzdává nároku na další slevy z ceny služeb a zboží. Slevy nelze kombinovat s cenou služeb z ceníku Premium.
  15.8.2.- Provozovatel programu se nezavazuje uvedené benefity poskytnout a může je jednostranně změnit či doplnit, stejně jako obsah a podmínky Programu PREMIUM a to i bez souhlasu zákazníka PREMIUM.
  15.8.3. - Aktuální výhody nalezne zákazník po přihlášení na webových stránkách programu Premium. Přihlášení: www.masazefilipklar.cz/premium 
 10. Program PREMIUM je nepřenosný. Výhody nemůže využít jiný zákazník.

16. KREDIT

 1. Kredit je digitální produkt Provozovatele, který se uvádí v kreditních bodech (dále jen jako: "body" nebo souhrnně jako: "kredit").
 2. Kredit se dělí na různé druhy: Kredit Standard, Kredit Premium, Kredit MIXnFIT a Kredit PLUS
 3. Různé druhy kreditů nelze sčítat nebo mezi sebou kombinovat.
 4. Zákazníkovi je umožněno disponovat pouze jedním druhem kreditů. Podle toho, zda je zákazník registrován ve věrnostním programu. Takový zákazník využivá výlučně Kredit s názevem věrnostního programu. Pokud není registrován v žádném věrnostním programu, pak zákazník využívá Kredit Standard. Povolena je kombinace s Kreditem PLUS
 5. Zákazník může získat kredit těmito způsoby: Nákupem u provozovatele, Opětovným nákupem u provozovatele (dále jen jako "dobití"), Uplatněním dárkové poukázky u provozovatele s uvedenou hodnotou kreditů, Převodem od jiného zákazníka nebo Darem od provozovatele
 6. Kredity lze uplatnit
  16.3.1. - u Provozovatele
  16.3.2. - u vybraných Smluvních provozovatelů provozovatele
  16.3.3. - u vybraných Smluvních prodejců a nebo partnerů provozovatele
  16.3.4. - převodem na jiného zákazníka Provozovatele, pokud takový zákazník již disponuje stejným druhem kreditu
 7. Kredit lze uplatnit pouze v případě, že:
  16.5.1. - Zákazník má dostatek kreditů, na celou hodnotu zboží či služby
 8. 16.5.2. - Dany druh kreditu je platný na vybrané zboží či služby, s rozdílnými ceníky. 
 9. 16.5.3. - Kredit není po datu platnosti
 10. Zákazník při zakoupení nových kreditů zaplatí za kredit provozovateli částku uvedenou v aktuálním platném ceníku provozovatele nebo cenu, uvedenou v internetovém obchodě. 
 11. Zakoupený kredit nelze směnit zpět na peníze. 
 12. Při uplatnění kreditů je vždy použit přepočtový vzorec. Jeden kredit (jeden bod) je uplatněn za jednu korunu českou. Uplatněním kreditů nevzniká povinnost Provozovatele vystavit Zákazníkovi daňový doklad, protože nákup již proběhl dříve.
 13. Kredit nebo část kreditů je z rezervačního účtu zákazníka odečten automaticky v hodnotě uvedené v ceníku provozovatele.
 14. Kredit nebo část kreditů může být z rezervačního účtu zákazníka odečten k uhrazení vzniklých poplatků, sankcí nebo k uhrazení zboží, služeb a doplňkových služeb.
 15. Kreditem nelze uhradit vzniklé škody v provozovně, způsobené zakazníkem.
 16. Při dodržení uvedených storno podmínek se Kredit zákazníkovi automaticky vrátí zpět na rezervační účet.
 17. Kredit Standard a/nebo Dárková poukázka s uvedenou hodnotou je platný 6 měsíců od nákupu. Po datu platnosti propadá ve 100% výši z aktuálního zůstatku, bez možnosti kompenzace. Uplatněním dárkové poukázky nedochází k prodloužení data platnosti kreditů. 
 18. V případě, že dárkovou poukázku s uvedenou hodnotou uplatní zákazník, který již Kredit Standard čerpá nebo využívá, pak se Kredit Standard sečte a nastaví se nové datum platnosti. Datum platnosti bude nastaveno to, které je pozdějšího Charakteru tj. S delším datem platnosti, maximálně tedy 6 měsíců. 
 19. Uplatní-li Zákazník PREMIUM poukázku s uvedenou hodnotou a nebo Kredit Standard, bude tento kredit převeden do Kreditů Premium. Přepsání je nevratné.
 20. Převodem kreditů na jinou osobu, se Zákazník vzdává svých práv k vlastnictví resp. předává je v plném rozsahu na nového zákazníka. Za převod nevzniká zákazníkovi žádný nárok na finanční odměnu ani kompenzaci. Převod kreditů mezi účty je zpoplatněný dle aktuálního ceníku. 
 21. Kredit Premium je platný po celou dobu, po kterou je zákazník ve věrnostním programu PREMIUM. Pokud dojde k jeho ukončení, celý nevyužitý Kredit Premium se převede na Kredit Standard, který lze čerpat dle podmínek pro Kredit Standard. Za změnu druhu kreditů z Premium na Standard je účtován poplatek ve výši 20% z kreditních bodů.
 22. Kredit (body) PLUS je platný 3 měsíce od posledního připsání bodů. Nelze jej sčítat s ostatními druhy kreditů. Nelze jej převést na jinou osobu. Tento Kredit (body) PLUS lze uplatnit za zboží, produkty nebo jiné zvýhodnění v online Katalogu MFK, který je dostupný na internetových stránkách provozovatele.
 23. Kredit MIXNFIT viz bod 14. těchto obchodních podmínek. 
 24. Provozovatel není povinen udržovat historii pohybů kreditů (bodů) na rezervačním účtu zákazníka. Zákazník je povinen zkontrolovat si výši připsaných i odečítaných bodů ihned. A v případě nesouhlasu ihned kontaktovat provozovatele. 

17. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 
 2. Volbou práva dle obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná. 
 5. Přílohy obchodních podmínek tvoří:
  17.5.1. - Odstoupení od kupní smlouvy včetně vzorového formuláře
  17.5.2. - Rezervační a Storno podmínky
  17.5.3. - Návštěvní řád provozovny
 6. Kontaktní údaje provozovatele:
  Obchodní jméno: Bc. Filip Klár
  IČO: 094908050, DIČ: CZ9307045374
  Adresa sídla: Lískovecká 2088, Frýdek-Místek 73801
  Adresa provozovny: U Staré pošty 745, Frýdek-Místek 738 01
  Telefonní kontakt: 725 05 05 25 
  Email: info@masazefilipklar.cz 
  Web: www.masazefilipklar.cz 

Ve Frýdku-Místku; dne 08.03.2024


PŘÍLOHY OBCHODNÍCH PODMÍNEK


17.5.1. PŘÍLOHA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

REZERVAČNÍ A STORNO PODMÍNKY

 1. Každý zákazník je povinen mít platnou a schválenou rezervaci Provozovatelem před návštěvou Studia.
 2. Zákazník si dle svého uvážení vybere druh, délku a termín služby (konkrétní datum a čas) dle dostupných časů Studia. 
 3. K vytvoření rezervace je zapotřebí sdělit Provozovateli nebo Smluvnímu provozovateli nezbytné osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo
 4. Zákazník, který si rezervuje službu označenou jako "dárková poukázka" nebo služby podobného druhu, uvede platný "kód pro uplatnění", který je vyznačený na dárkové poukázce.
 5. Pokud je zákazník Zákazníkem PREMIUM, rezervuje si služby označené přívlastkem PREMIUM. Takto označené služby nejsou dostupné pro zákazníky bez platné registrace v programu PREMIUM.
 6. Zákazník při vytvoření rezervace udělí souhlas s těmito obchodními podmínky nebo obchodními podmínkami Smluvního provozovatele a obchodními podmínkami třetí strany - Reservio s.r.o. (správce rezervačního systému). A také udělí souhlas se zpracováním osobních údajů zákazníka. O zpracování osobních údajů jedná samostatný dokument Provozovatele nebo Smluvního provozovatele, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek provozovatelů.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo o dodatečné udělení souhlasu s těmito obchodními podmínkami a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů zákazníka i v případě, že rezervace již byla vytvořena nebo i schválená, neboť takovou rezervaci zákazník 
 8. Ve specifických případech si Provozovatel vyhrazuje právo požadovat korespondenční adresu zákazníka a číslo občanského průkazu pro vytvoření platné rezervace.
 9. Dobrovolný souhlas může zákazník i udělit, pokud si přeje dostávat marketingové sdělení (tzv. newsletter). Tento souhlas může zákazník kdykoli odvolat písemně nebo prostřednictvím odkazu v zaslaném obchodním sdělení. Odvolaný marketingový souhlas má okamžitou odvolací platnost. 
 10. Zákazník, který si rezervuje službu se zavazuje v rezervovaný čas přijít včas. Pokud se zákazník v rezervovaný čas nedostaví do deseti minut od začátku služby, vyhrazuje si Provozovatel celou službu zrušit a to bez možnosti vrácení peněz.
 11. Rezervovanou službu může zákazník upravit nebo zrušit minimálně 24 hodin před začátkem rezervace. V opačném případě rezervace propadá ve prospěch Provozovatele ve 100% výši z ceny zakoupené služby. Rezervaci lze upravovat nebo zrušit prostřednictvím vytvořeného účtu na rezervačních stránkách Reservio nebo prostřednictvím odkazu, který se nachází v informativním emailu, který zákazníkovi odesílá automaticky systém v době vytvoření rezervace.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo službu zrušit alespoň jednu hodinu před začátkem rezervace. Zákazníkovi je nabídnut náhradní termín zdarma nebo zákazník může požádat Provozovatele o vrácení částky z ceny rezervované služby, v případě, že je služba již zaplacená. 

17.5.2. - PŘÍLOHA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 1. 1.1. - Tento návštěvní řád je platný pro provozovnu umístěnou na adrese U Staré pošty 745, Frýdek-Místek 73801 a vymezuje povinnosti všech zákazníků této provozovny (dále jen jako: "Provozovna" nebo "Studio")
  1.2. - Zodpovědným vedoucím provozovny je Filip Klár, IČO 09490850, DIČ CZ9307045374, který je současně také provozovatelem služeb (dále jen jako "Provozovatel"), který je jediný oprávněný ke změně tohoto návštěvního řádu.
  1.3. - V provozovně může působit více provozovatelů stejných nebo podobných služeb a to na základě platného oprávnění z živnostenského a hygienického úřadu. (dále jen jako "Smluvní provozovatel"), (souhrnně jen jako: "Provozovatelé").
 2. Provozovatelé si vyhrazují právo zákazníkovi vstup do studia odmítnout nebo okamžitě službu ukončit, v případě porušení tohoto provozního řádu nebo obchodních podmínek Provozovatelů.
 3. Zákazník je povinen se ve Studiu a jeho přilehlých prostorech chovat tiše a dle společenských pravidel slušného chování. Zákazníkovi je zakázáno znečišťovat prostory Studia, společných prostor včetně toalety.
 4. Vstup do studia je zakázán dětem do 15 let. Dětem od 15 let je vstup dovolen pouze v přítomnosti zákonného zástupce dítěte. Platí zákaz vstupu zvířatům, mimo asistenčně vodícím psům.
 5. Vstup do studia je umožněn pouze Zákazníkům po předchozí rezervaci termínu. Informace, jak rezervaci vytvořit Zákazník najde na webových stránkách Provozovatele.
 6. Každý zákazník je povinen se na svou rezervaci dostavit řádně a včas.
 7. Zákazník je před poskytnutím služby řádně osprchován a upraven. Ve Studiu není možnost poskytnout zákazníkovi služby k využití sprchy. 
 8. V době poskytnutí služby zákazník nesmí být pod vlivem alkoholických a/nebo psychotropních látek.
 9. V prostoru studia je zakázáno konzumovat vlastní jídlo a pití. Ve studiu a přilehlých prostorech je zakázáno kouřit.
 10. 9.1. Zákazník před poskytnutím služby je povinen si odložit své oblečení v takovém rozsahu, které nebude bránit poskytnutí služby. Zákazník si vždy odloží svou obuv, řetízky, náhrdelníky a veškeré oblečení, které má součástí svého oděvu zip nebo knoflík. Dále si odloží veškeré ostré předměty a doplňky. Své oblečení si odloží na místě k tomu určeném, to je převlékací kout
  9.2. Zákazník si může odložit veškeré oblečení, včetně spodního prádla. Následně může využít jednorázové spodní prádlo, které je dostupné zdarma. Každý zákazník je s respektem zahalen osuškou.
 11. Délka služby obsahuje případnou úvodní konzultaci, zakoupený daný typ služby, převlékání, případnou domluvu následujícího termínu, proces placení (pokud tak zákazník neučinil již dříve) a případnou návštěvu toalety.
 12. Zákazník je povinen řídit se pokyny Provozovatele nebo Smluvního provozovatele.
 13. Zákazník s tímto návštěvním řádem souhlasí. Svůj souhlas zákazník uděluje Provozovatelům automaticky při vstupu do provozovny. Zákazník se návštěvním řádem řídí po celou dobu jeho pobytu v provozovně a jeho přilehlých částech.
 14. Datum poslední aktualizace: 09.03.2024 od stejného data je tento návštěvní řád také platný.

17.5.3. PŘÍLOHA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Odstoupení od kupní smlouvy musí Zákazník svůj záměr oznámit Provozovateli písemně na korespondenční adresu, emailem nebo lze využít také online formulář, který je nejrychlejší formou zpracování této žádosti.
 2. Odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu můžete v zákonné lhůtě 14 dnů od doručení zboží. 
 3. Zboží bylo zakoupeno prostřednictvím našeho internetového obchodu (eShopu). Pokud jste zboží (například dárkovou poukázku) zakoupili jinde, obraťte se prosím na tohoto prodejce se stejnou žádostí.
 4. Svůj záměr nám musíte oznámit písemně, formou:
  Korespondenčně na adresu sídla: Lískovecká 2088, Frýdek-Místek, 738 01 nebo
  Emailem na masazefilipklar@gmail.com nebo
  Online po kliknutí na následující odkaz: ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY