23/08/2023 (6) 

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky jsou vydávány fyzickou osobou v podnikání s obchodním jménem Filip Klár, obecně také známým pod marketingovým jménem Masáže Filip Klár s identifikačním číslem (IČO) 09490850 a se sídlem na Lískovecká 2088, Frýdek-Místek 73801. Provozovatel je zapsán v živnostenském rejstříku na Magistrátu města Frýdek-Místek (dále jen "MFK" nebo "Provozovatel" nebo "Prodávající").
 2. Provozovatel je zodpovědný vedoucí za provozovnu na adrese U Staré Pošty 745, Frýdek-Místek 73801 s identifikačním číslem provozovny 1013421175 vedené u Krajské hygienické stanice v Ostravě. Obecně také známé jako Masáže Filip Klár (dále jen "Studio").
 3. Výše uvedený provozovatel ve studiu provozuje služby pro osobní a fyzickou pohodu, doplňkový prodej výrobků pro osobní potřebu a výrobu chemických látek a přípravků.
 4. Provozovatel je zároveň i prodávajícím na internetovém obchodě umístěném na internetové adrese www.masazefilipklar.cz (dále jen "webová stránka") a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu")
 5. Tyto obchodní podmínky jsou platné i pro další provozovatelé, kteří spolupracují s provozovatelem MFK. Dalšími samostatnými provozovateli jsou:
  Michaela Grygarová, DiS., IČO 19114885 se sídlem na El. Krásnohorské 176, Frýdek-Místek 73801 (dále jen "Spolupracovník").
 6. 6.1. Tyto obchodní podmínky Prodávajícího upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "Kupující"), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. A/Nebo mezi Provozovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen "zákazník"), kdy tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran v rezervačních a hygienických řádech provozovatele, které jsou součástí těchto obchodních podmínek.
  6.2. Dále tyto obchodní podmínky Provozovatele upravují další práva a povinnosti Zákazníků při návštěvě Studia a to zejména v rozsahu rezervačních podmínek a provozního řádu Studia.
 7. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovení obchodních podmínek.
 8. Znění obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu znění předchozího znění obchodních podmínek.
 9. V případě, že obchodní podmínky Provozovatel změní či doplní, oznámí tuto skutečnost o plánované změně zákazníkovi prostřednictvím jeho emailové adresy, alespoň dva měsíce před plánovanou účinnosti nových obchodních podmínek. Zákazník v tomto dvouměsíčním období má právo od těchto obchodních podmínek odstoupit. Svou vůli musí písemně sdělit Provozovateli. Neučiní-li tak, považují se nové obchodní podmínky za odsouhlasené zákazníkem. Nové změny, které nemají vliv na obsah Obchodních Podmínek (například změna telefonního čísla) se nepovažují za změnu, a není tak nutný nový souhlas Zákazníka s takovou plánovanou změnou.
 10. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 6. O zákaznickém účtu pro tvorbu a správu rezervací pojednávají obchodní podmínky subdodavatele rezervačních stránek Reservio s. r. o.. Se kterými zákazník nebo jiná fyzická osoba souhlasí při tvorbě rezervace.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 
  4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka"). 
 5. V případě dárkových poukazů na služby, které poskytuje Provozovatel je kupující dopředu obeznámen s délkou platnosti daného dárkového poukazu a to datem označené jako "datum platnosti". Toto datum je označeno v popisu zboží a také na dárkové poukázce. Uplatnit dárkovou poukázku (rezervaci termínu u poskytovatele) musí zákazník (obdarovaný / kupující) do vyznačeného data platnosti. V opačném případě propadá dárková poukázka ve 100% výši z ceny zakoupené služby ve prospěch provozovatele, dárkovou poukázku nelze kompenzovat. 
 6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího"). 
 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 
 8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.   

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. 1.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 247578920/0600 vedený u společnosti Moneta Money Bank a. s. (dále jen "účet prodávajícího");  
  - bezhotovostně převodem Pay Pal na účet prodávajícího tj. masazefilipklar@gmail.com
  - bezhotovostně platební kartou přes platební bránu společnosti GP WebPay
  - platební kartou ve studiu
  - benefitními systémy zaměstnavatelů. To jsou: Sodexo ČR, EdenRed Benefits, Šeky UP, Benefity CZ a nebo BenefitPlus
  - v hotovosti
  - v hotovosti u smluvních prodejen Provozovatele
  1.2. Některé platební metody si vyhrazuje Provozovatel přijímat pouze osobně ve studiu nebo u smluvních prodejen.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) dnů od uzavření kupní smlouvy. 
 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 
 6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 
 7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 
 8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 9. V případě, že kupující zakoupí zboží osobně ve studiu Provozovatele, je pak kupující seznámen s cenou zboží předem, před nákupem. Popřípadě je kupující seznámen s povahou zboží, v takovém případě se použije bod 5.3. těchto obchodních podmínek. 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Dále kupující bere na vědomí, že v případě dárkových poukázek nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, pokud již na dárkovou poukázku byla vytvořena rezervace a to i v případě, že rezervace byla vytvořena v prvních 14 dnech od doručení zboží. V takovém případě se nevztahuje bod 5.3. těchto obchodních podmínek. 
 3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. nebo 5.2. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího, na adresu elektronické pošty prodávajícího masazefilipklar@gmail.com nebo vyplní a odešle formulář prostřednictvím internetových stránek prodávajícího.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
 7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 
 8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
 3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 
 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy masazefilipklar@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.  

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.  

11. DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Kupujícímu může být doručováno zboží formou: elektronickou na adresu kupujícího; Českou Poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce jako doručovací adresu nebo Zásilkovnou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce jako doručovací adresu.  

12. DODATEČNÉ INFORMACE O NĚKTERÉM ZBOŽÍ ZVLÁŠŤ POVAHOVĚ JINÝCH

 1. Kupující bere na vědomí, že některé jim zakoupené zboží může mít jiné povahově jiné vlastnosti, než u zboží na jedno použití nebo zboží není určeno přímo pro kupujícího. Tento bod se použije, pokud kupující nakoupí zboží označené jako "dárková poukázka". V takovém případě bere kupující na vědomí, že je povinen obeznámit jinou fyzickou osobu (osobu, která dárek využije) (dále jen "obdaovaný") s náležitostmi dárkové poukázky. Obzvlášť jej seznámí s povahou zakoupeného zboží, datumem platnosti, kódem pro uplatnění a názvem či popisem zakoupeného zboží.
 2. Obdarovaný je povinen takové zboží použít (uplatnit) do data vyznačené na poukázce v poli označené jako "datum platnosti". Kupující i Obdarovaný bere na vědomí, že pozdější využití zakoupeného zboží není přípustné. V takovém případě zboží propadá ve 100% výší z ceny zakoupeného zboží ve prospěch Provozovatele. Kompenzace není možná.
 3. Kupující bere na vědomí, že některé povahově jiné zboží nemusí být vhodné pro jiné fyzické osoby či obdarované osoby. Jsou to osoby, které lze zahrnout do jakékoli níže uvedené skupiny uvedené v bodě 13 těchto obchodních podmínek.
 4. Všichni návštěvníci Studia, se musí řídit provozním a hygienickým řádem MFK. V opačném případě si vyhrazuje Provozovatel službu neposkytnout, odmítnout.

13. KONTRAINCIKACE ZÁKAZNÍKA

 1. Zákazník bere na vědomí, že mu nebude poskytnuta zakoupená služba, pokud trpí na alespoň jedno z následujících zdravotních omezení nebo se jeho zdravotní stav výrazně zhorší.
  1.1. Onkologická onemocnění
  1.2. Infekční onemocnění
  1.3. Pohlavně přenosná onemocnění, mimo onemocnění AIDS v léčení na PReP
  1.4. Osteoporóza ve stádiu tři (III) nebo vyšší
  1.5. Arteriosklerózou
  1.6. S tělesnou hmotnostní vyšší než 140 kilogramů
  1.7. Zákazníkům, kterým jejich lékař zakázal rehabilitace, měkké techniky, fyzioterapeuta nebo nařídil klid na lůžku. Či aktuálně zákazník trpí horečkou.
  1.8. Respiračním onemocněním
  1.9. S onemocněním srdce
 2. Pro některé zákazníky nejsou dostupné služby, které poskytuje Provozovatel nebo Spolupracovník a to zejména, pokud zákazník má/trpí na jedno nebo více z níže uvedených bodů
  2.1. Poraněná kůže, Sečné a bodné rány
  2.2. Bodnutí hmyzem
  2.3. Čerstvé tetování, Piercing a Microdermal kůže
  2.4. Těhotné ženy a Ženy v období šestinedělí
  2.5. Menstruující ženy
  2.6. Zákazníci s transplantací vnitřních orgánů nebo kůže
  2.7. Bachtěrevovou nemocí
  2.8. Kýlou
  2.9. Křečovými žíly (varixy)
  2.10. Varikokélou
  2.11. Epilepsií
  2.12. Osobám s citlivostí na světlo či světelné efekty
  2.13. Poruchou osobností nebo uživatelem některých tvrdých drog
  2.14. Vysoký a nízký krevní tlak nebo se střídajícím změnou v krevním tlaku
 3. Pro bližší informace se může kupující zeptat na telefonu nebo emailu Provozovatele, kde mu budou poskytnuty další bližší informace.
 4. Studio není bezbariérové a nachází se v prvním patře, bez výtahu. Vstup do studia je umožněn osobám jako doprovod osobě se sníženou schopností orientace v prostoru či vodícím psům. 
 5. V případě, že zákazník nebo obdarovaný nebude vyhovovat ustanovením v bodech 13.1. nebo 13.2., může rezervace propadnout ve prospěch Provozovatele ve 100% výši z ceny zakoupené služby. Bez možnosti kompenzace.

14. PROVOZNÍ ŘÁD

 1. Každý zákazník se musí před návštěvou Studia seznámit s tímto provozním řádem a podle něj se jím i řídit. Provozovatel si vyhrazuje právo zákazníkovi vstup do studia odmítnout nebo okamžitě službu ukončit, v případě porušení tohoto provozního řádu. 
 2. Zákazník je povinen se ve Studiu a jejich přilehlých prostorech chovat tiše a dle společenských pravidel slušného chování. Zákazníkovi je zakázáno znečišťovat prostory Studia a společných prostor včetně toalety.
 3. Vstup do studia je povolen pouze osobám straším osmnácti let. Dětem od 15 let je vstup dovolen pouze v přítomnosti zákonného zástupce dítěte. Provozovatel zakazuje vstup všem zvířatům, mimo asistenčně vodícím psům.
 4. Vstup do studia je umožněn pouze Zákazníkům po předchozí rezervaci termínu. Informace, jak rezervaci vytvořit Zákazník najde na webových stránkách Provozovatele.
 5. Každý zákazník je povinen se na svou rezervaci dostavit řádně a včas.
 6. Zákazník je před poskytnutím služby řádně osprchován, umyt. Ve Studiu není možnost poskytnout zákazníkovi sprchu. 
 7. V době poskytnutí služby zákazník nesmí být pod vlivem alkoholických a/nebo psychotropních látek.
 8. V prostoru studia je zakázáno konzumovat vlastní jídlo a pití. Ve studiu a přilehlých prostorech je zakázáno kouřit.
 9. 9.1. Zákazník před poskytnutím služby je povinen si odložit své oblečení v takovém rozsahu, které nebude bránit poskytnutí služby. Zákazník si vždy odloží svou obuv, řetízky, náhrdelníky a veškeré oblečení, které má součástí svého oděvu zip nebo knoflík. Dále si odloží veškeré ostré předměty a doplňky. Své oblečení si odloží na místě k tomu určeném, to je převlékací kout. 
  9.2. Zákazník si může odložit veškeré oblečení, včetně spodního prádla. Následně může využít jednorázové spodní prádlo, které je dostupné zdarma. Každý zákazník je s respektem zahalen osuškou.
 10. Délka služby obsahuje případnou úvodní konzultaci, zakoupený daný typ služby, převlékání, případnou domluvu následujícího termínu, proces placení (pokud tak zákazník neučinil již dříve), případnou návštěvu toalety.
 11. Zákazník je povinen řídit se pokyny Provozovatele nebo Spolupracovníka Studia.

15. PREMIUM, VĚRNOSTNÍ PROGRAM

 1. PREMIUM je věrnostní a marketingový program pro zákazníky Provozovatele, kteří mohou vyžívat výhody, které jim nabízí Provozovatel. (dále jen "PREMIUM"). Zákazník, který splní všechny podmínky pro účast v programu PREMIUM je označován jako zákazník PREMIUM (dále jen "zákazník PREMIUM"), a platí pro něj ceník Provozovatele označený přívlastkem PREMIUM.
 2. Vstupu do programu PREMIUM je dobrovolný a na základě interního vyhodnocení Provozovatele.
 3. Vstup do tohoto programu je zpoplatněný jednorázovou částkou dle aktuálního ceníku MFK. Vedení a účast v programu je zdarma.
 4. Účast zákazníka PREMIUM v programu PREMIUM je na dobu neurčitou, bez stanovené výpovědní doba.
 5. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel interně vyhodnocuje zákazníkovo obchodní chování (například počet uskutečněných rezervací, počet zrušených rezervací, jejich délku, celkovou útratu a další faktory), které mají vliv na účast zákazníka v tomto programu PREMIUM. Na tomto základě je zákazníkovi přidělen koeficient PREMIUM (dále jen "koeficient"). Přesný výpočet koeficientu je obchodním tajemstvím.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo zákazníka PREMIUM odstranit z programu PREMIUM nebo zákazníkovi neumožnit vstup do Studia v případě porušení těchto obchodních podmínek nebo jej odstranit z programu PREMIUM, pokud zákazníkův koeficient je nižší než obvykle. Odstraněním zákazníka z programu PREMIUM nevzniká nárok zákazníkovi na vrácení vstupního poplatku nebo jeho části. Kompenzace není možná.
 7. Účasti v tomto programu zákazníkovi vzniká nárok na slevu z cenu masáži a také zasílání obchodních sdělení prostřednictvím emailové adresy zákazníka nebo na korespondenční adresu zákazníka, tyto obchodní sdělení jsou určená pouze pro daného zákazníka PREMIUM. Ostatní výhody v programu PREMIUM nejsou nárokovatelná. Provozovatel si vyhrazuje právo výhody kdykoli změnit či doplnit, bez souhlasu zákazníka PREMIUM. Aktuální výhody nalezne zákazník PREMIUM na webové stránce Provozovatele.
 8. Program PREMIUM je nepřenosný na jiného zákazníka a výhody nemůže využít jiný zákazník.

16. REZERVAČNÍ A STORNO PODMÍNKY

 1. Každý zákazník je povinen mít platnou a schválenou rezervaci Provozovatelem před návštěvou Studia.
 2. Zákazník si dle svého uvážení vybere druh, délku a termín služby (konkrétní datum a čas) dle dostupných časů Studia. 
 3. K vytvoření rezervace je zapotřebí sdělit Provozovateli a jeho subdodavatelům (př. správci rezervačního systému) nezbytné osobní údaje v rozsahu:
  3.1. jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo při tvorbě telefonických a chatových rezervací nebo
  3.2. užitím veřejných sítích, to je Facebook, Apple ID, nebo Google ID
 4. Zákazník, který si rezervuje službu označenou jako "dárková poukázka" nebo služby podobného druhu, uvede platný "kód pro uplatnění", který je vyznačený na dárkové poukázce.
 5. Pokud je zákazník zákazníkem PREMIUM, rezervuje si služby označené přívlastkem PREMIUM a před dokončením rezervace uvede své zákaznické číslo PREMIUM. Takto označené služby nejsou dostupné pro zákazníky bez platné registrace v programu PREMIUM.
 6. Zákazník při vytvoření rezervace udělí souhlas s těmito obchodními podmínky a obchodními podmínkami subdodavatele Reservio s.r.o. (správce rezervačního systému). A také uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů zákazníka. O zpracování osobních údajů jedná samostatný dokument Provozovatele, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo o dodatečné udělení těchto obchodních podmínek a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů zákazníka i v případě, že rezervace již byla vytvořena a schválená. V případě neudělení souhlasu bude taková rezervace zrušena a zákazníkovi navrácena zpět cena za službu.
 8. Ve specifických případech si Provozovatel vyhrazuje právo požadovat korespondenční adresu zákazníka a číslo občanského průkazu pro vytvoření platné rezervace.
 9. Dobrovolný souhlas může zákazník i udělit, pokud si přeje dostávat marketingové sdělení (tzv. newsletter). Tento souhlas může zákazník kdykoli odvolat písemně nebo prostřednictvím odkazu v zaslaném obchodním sdělení. Odvolaný marketingový souhlas má okamžitou odvolací platnost. 
 10. Zákazník, který si rezervuje službu se zavazuje v rezervovaný čas přijít včas. Pokud se zákazník v rezervovaný čas nedostaví do deseti minut od začátku služby, vyhrazuje si Provozovatel celou službu zrušit a to bez možnosti vrácení peněz.
 11. Rezervovanou službu může zákazník upravit nebo zrušit minimálně 24 hodin před začátkem rezervace. V opačném případě rezervace propadá ve prospěch Provozovatele ve 100% výši z ceny zakoupené služby. Rezervaci lze upravovat nebo zrušit prostřednictvím vytvořeného účtu na rezervačních stránkách Reservio nebo prostřednictvím odkazu, který se nachází v informativním emailu, který zákazníkovi odesílá automaticky systém v době vytvoření rezervace.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo službu zrušit alespoň jednu hodinu před začátkem rezervace. Zákazníkovi je nabídnut náhradní termín zdarma nebo zákazník může požádat Provozovatele o vrácení částky z ceny rezervované služby, v případě, že je služba již zaplacená. 

17. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 
 2. Volbou práva dle obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 
 5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 
 6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Lískovecká 2088, Frýdek-Místek 738 01 nebo adresa sídla Lískovecká 2088, Frýdek-Místek 73801, adresa elektronické pošty masazefilipklar@gmail.com, telefon 725 05 05 25. 

Ve Frýdku-Místku; dne 23.8.2023